dimecres, 30 de març de 2011

Trobada de reflexió sobre els moviments pels drets de les dones


Trobada de reflexió sobre els moviments pels drets de les dones. Alternatives estratègiques, ideològiques i socials.

Un espai de reflexió entre el feminisme dialògic amb les concepcions del mar-xisme i de l’experiència de les lluites socials, de feministes que estan treballant en el marc jurídic del dret, defensant el dia a dia dels drets de les dones, de dones joves que lluiten contra la violència de gènere. Entre totes podem avan-çar juntes.

9,30 h a 10 h. Inscripció, Recepció, Rebuda.

10,15 a 11,30 h Taula de ponències.

Montserrat Vilà. Perquè un moviment social contra la violència masclista? La lluita pels drets de les dones és part essencial del canvi de sistema social amb la transformació revolucionària a la igualtat real.
Lidia Puigvert. Presentació tesi “Otras mujeres” i perspectives. La veu de les dones com a subjectes d’avenç social.
Marisa Fernández. El dret i els drets de les dones. Pràctica i alternativa femi-nista en la defensa del dia a dia de les dones.

11,30 a 11,45 h Cafè / te

11,45 a 12,30 h Taula de ponències.

Patrícia Melgar. Joves investigadores compromeses amb superar els rols tra-dicionals de feminitat i masculinitat hegemònica.
Adriana Sabater. Acció sindical en l’àmbit laboral per la igualtat.

12,30 a 13,25h Plenari i constitució Tallers

13,25 h Dinar conjunt

14,25 a 15,50 h Tallers.

15,50 a 16,00 h Cafè o té

16,00 a 17,30 h Plenari, debat i conclusions.

17,30h Cloenda

Tallers per aprofundir en els temes proposats a la taula.
Plenari amb exposició de cada taller. Debat col•lectiu en plenari. Conclusions provisionals, amb comissió per conclusions de les reflexions i publicació.
Participació: Jornada adreçada a: Dones implicades en la lluita i recerca que condueixi a l’eradicació de la violència masclista, els processos d’igualtat i drets de les dones. Als homes que comparteixen la necessitat d’aquests canvis vers la igualtat.
La Fundació Socialisme sense fronteres publicarà les ponències, resum de les relatores, i unes conclusions generals de la jornada.
Organitza: Fundació Socialisme Sense Fronteres.
Assessora: Associació Hèlia.

Al Centre Cívic La Sedeta Carrer de Sicília, 321. Barcelona. Metro: L4 Joanic, L2 i L5 Sagrada Família
Dinar al pati de La Sedeta
Inscripció gratuïta: helia@heliadones.org / t: 616554967.

Encuentro de reflexión sobre los movimientos por los derechos de las mujeres.

Encuentro de reflexión sobre los movimientos por los derechos de las mujeres. Alternativas estratégicas, ideológicas y sociales.

Ponencias, Talleres, Plenario y Conclusiones.
Un espacio de reflexión entre el feminismo dialógico con las concepciones del marxismo y de la experiencia de las luchas sociales, de feministas que están trabajando en el marco jurídico del derecho, defendiendo el día a día los derechos de las mujeres, de ...mujeres jóvenes que luchan contra la violencia de género. Entre todas podemos avanzar juntas.

9,30 h a 10 h. Inscripción, Recepción, Acogida.

10,15 h a 11,30 h. Mesa de ponencias.

Montserrat Vilà. Movimientos de transformación social. ¿Para qué un movimiento social contra la violencia machista? La lucha por los derechos de las mujeres es parte esencial del cambio de sistema social con la transformación revolucionaria a la igualdad real.

Lidia Puigvert. Presentación tesis "Otras mujeres" y perspectivas. La voz de las mujeres como sujetos de avance social.

Marisa Fernández. El derecho y los derechos de las mujeres. Práctica y alternativa feminista en la defensa del día a día de las mujeres.

11,30 a 11,45 Café / té

11,45 a 12,30 h Mesa de ponencias.

Patricia Melgar. Jóvenes investigadoras comprometidas con superar los roles tradicionales de feminidad y masculinidad hegemónica.

Adriana Sabater. Acción sindical en el ámbito laboral para la igualdad.

12,30 h a 13,25 h Plenario y constitución Talleres.
13,25 h Comida conjunta en el patio de La Sedeta.
14,25 h a 15,50 Talleres.
15,50 h a 16,00 Café o té.
16,00 h a 17,30 h Plenario, debate y conclusiones.
17,30 h Clausura.

Talleres para profundizar en los temas propuestos en la Mesa.
Plenario con exposición de cada taller. Debate colectivo en plenario. Conclusiones provisionales, con comisión para conclusiones de las reflexiones y publicación.
Organizado por la Fundación Socialismo sin fronteras (FSSF) y el asesoramiento de Hèlia.

Centre Cívic La Sedeta, c/ Sicília 321 (M: Joanich o Sagrada Família, Barcelona).
Inscripción gratuita: helia@heliadones.org / t: 616554967.